logo turner2

  • Реєстрація
Авторизуйтесь для отримання можливості робити закладки.

Токар. Спеціальна технологія. 2 розряд. Типова навчальна програма

Типова навчальна програма предмета

„Спеціальна технологія”

№ з/п

Тема

Кількість годин

всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

1

 

2.

Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека

1

 

3.

Основні відомості про токарну обробку

15

 

4.

Способи обробки зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь

16

2

5.

Способи обробки циліндричних отворів

12

 

6.

Способи нарізання кріпильної різьби

11

 

7.

Загальні відомості про технологічний процес обробки деталей

15

4

8.

Способи обробки конічних поверхонь

10

 

9.

Способи обробки фасонних поверхонь

5

 

10.

Оздоблювальне оброблення поверхонь

3

 

11.

Відомості з технічної механіки

5

 

12.

Токарні верстати та їх налагодження

8

4

13.

Основи різання металів

12

 

 

Всього годин:

114

10

 

Тема 1. Вступ

Значення галузі для суспільного господарства держави, перспективи її розвитку.
Історія розвитку машинобудування.
Науково – технічний прогрес в галузі, його пріоритетне направлення. Значення професії токаря і перспективи її розвитку.
Роль професійної компетентності в забезпеченні високої якості продукції. Трудова і технічна дисципліна, культура праці.
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою професійно-теоретичної підготовки токаря 2-го розряду, рекомендованою літературою.

 

Тема 2. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека

Основні положення законодавства з охорони праці.
Правила внутрішнього розпорядку та трудова дисципліна. Відповід-ність керівництва за виконання норм та правил охорони праці. Відповідаль-ність працюючих за виконання інструкції з безпеки праці.
Електробезпека.
Дія електричного струму на організм. Види електротравм. Особливо-сті огородження електроустановок. Заземлення верстатів.
Пожежна безпека.
Причини пожеж. Основні системи пожежного захисту. Забезпечення пожежної безпеки при виконані робіт з професії. Перша допомога потерпілих при пожежі.

 

Тема 3. Основні відомості про токарну обробку

Сутність обробки металів різанням. Поняття про припуски. Основні робочі рухи. Допоміжні рухи.
Основні роботи, які виконуються на токарних верстатах. Типи токар-них верстатів. Основні вузли токарного верстата та їх призначення. Види токарної обробки.
Елементарні відомості про процес різання різних металів та утворення стружки. Елементи режиму різання при точінні. Поверхня обробки. Гли-бина різання. Лінійна швидкість обертання заготовок та частота обертання шпинделя, зв’язок між ними. Швидкість та величина подачі. Загальні відомості про точність обробки та шорсткість поверхні, що обробляється.
Токарні різці, їх класифікація та елементи. Головні кути різця та їх призначення.
Теплоутворення при різанні і застосування змащувальних та охолоджуючих рідин (ЗОР).
Загальні відомості про загострення та доводку різців. Загальні відомості про свердла, зенкери та інші інструменти, що застосовуються при тока-рній обробці. Централізоване загострення інструменту.
Пристосування до токарних верстатів, їх призначення. Загальні вимоги до організації робочого місця токаря. Поняття про продуктивність праці та шляхи її підвищення.

 

Тема 4. Способи обробки зовнішніх циліндричних та плоских тор-цевих поверхонь

Типові деталі циліндричної форми. Контроль діаметрів та довжин.
Технологія обробки зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь. Способи установки та закріплення заготовок у трикулачковому патроні. Улаштування трикулачкового патрона. Установка заготовок у центрах. Технологічні вимоги до центрових отворів. Поводкові пристрої. Умови застосування люнетів.
Різці прохідні та підрізні, їх геометричні параметри та способи загос-трення ріжучої частини. Способи установки різців. Припуски на обробку. Режим різання при обробці циліндричних поверхонь для найбільш характерних матеріалів.
Технологія обробки торців та уступів. Умови забезпечення цилінд-ричності та площини поверхонь. Режим різання під час попередньої та за-вершальної обробки торців. Методи контролю площини торцевих поверхонь.
Технологія виточування канавок та відрізання. Форми, розміри та призначення канавок. Припуски на відрізання. Режим різання під час виточу-вання канавок та відрізанні. Методи виміру та контролю. Прорізні та відрізні різці, їх форми та геометричні параметри. Способи відрізання прямим та віді-гнутим різцем.
Технологія обробки ступінчастих валів. Вибір схеми обробки.
Технологічна оснастка токарів-новаторів. Умови застосування упо-рів. Упори, що регулюються.
Основні види дефектів при обробці циліндричних та торцевих повер-хонь, при виточуванні канавок та відрізанні; заходи попередження.
Правила безпеки при обробці циліндричних поверхонь та відрізанні.
Вправи
1. Визначення необхідної частоти обертання шпинделя за заданою швидкістю різання.
2. Вибір режимів різання за довідником для конкретних умов обробки.

 

Лабораторно-практичні робот:
1. Вибір різців за видами робіт, що виконується.
2. Вимірювання кутів різця.

 

Тема 5. Способи обробки циліндричних отворів

Загальні відомості про деталі з отворами. Вимоги до отворів. Техно-логія обробки отворів.
Свердління та розсвердлювання, точність обробки. Свердла, їх різно-види, призначення, способи установки та кріплення. Геометричні параметри ріжучої частини свердла. Особливості загострення. Способи свердління на-скрізних та глухих отворів різноманітних діаметрів. Технологія розсвердлю-вання та зенкерування отворів. Зенкери, їх види та конструкції. Припуски на зенкерування.
Призначення та застосування інструментів.
Режими різання під час різноманітних способах обробки циліндрич-них отворів.
Розточування. Види розточувальних різців. Способи установки роз-точувальних різців (цільних та в державках).
Технологія розточування наскрізних та глухих отворів. Припуски на розточування. Технологія виточування канавок в отворах. Режими розточу-вання.
Технологія отримання центрових отворів. Форми центрованих свер-дел. Режим різання при центруванні.
Основні види дефектів, заходи попередження. Способи перевірки якості обробки отворів. Контрольно-вимірювальний інструмент.
Вимоги безпеки при обробці циліндричних отворів.

 

Тема 6. Способи нарізання кріпильної різьби

Типові вироби з різьбою, їх призначення.
Утворення гвинтової лінії та гвинтової поверхні. Ознаки класифікації різьб. Основні елементи різьби. Права та ліва різьби. Кріпильна різьба. Види кріпильних різьб. Таблиці стандартизованих різьб. Позначення різьби на кресленнях. Відомості про пластичну деформацію металу при різьбоутво-ренні.
Діаметри отворів та стержнів під нарізання різьби. Конструкція та геометричні параметри мітчиків і плашок. Способи нарізання кріпильної різьби мітчиками та плашками. Пристрої для установки та кріплення різьбонарізних інструментів і нарізання кріпильних різьб на токарних верстатах.
Технологія накатування різьб. Переваги накатних різьб. Таблиці діаметрів стержнів та отворів під різьбу для різьбонарізних інструментів. Режими різьбонарізання та різьбонакатування. Змащування та охолоджування. Основні види дефектів при нарізанні та накатуванні кріпильних різьб. Спосо-би та засоби контролю різьби. Вимоги безпеки.
Вправи:
Визначення діаметрів стрижня та отвору для нарізання різьби плаш-кою і мітчиком.

 

Тема 7. Загальні відомості про технологічний процес обробки деталей

Зміст технологічного процесу та його основні елементи. Поняття про види заготовок деталей.
Вихідні дані для складання технологічного процесу. Призначення та зміст операційних карт та карт технологічних процесів механічної обробки деталей у відповідності до Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД).
Послідовність обробки деталей типу вала (гладкого та з уступами) і типу втулки (прохідної та глухої). ). Вибір способу та послідовності обробки окремих поверхонь і інструментів. Вибір інструментів та пристроїв. Поняття про базування та бази.
Необхідність дотримання технологічної дисципліни.
Вправа
Розгляд та аналіз технологічних процесів обробки деталей типу вала та втулки.

 

Тема 8. Способи обробки конічних поверхонь

Типові деталі з конічними поверхнями.
Види конічних поверхонь та елементи конуса. Нормалізація конусів. Способи обробки зовнішніх конічних поверхонь: широким різцем, поворотом верхньої частини супорта, поперечним зміщенням корпусу задньої бабки. Послідовність робіт при налагодженні верстата на обробку конічних повер-хонь. Точність розташування вершин і ріжучої кромки різця та геометричні параметри обробленого конуса. Рекомендовані режими різання при обробці конічних поверхонь. Способи обробки внутрішніх конічних поверхонь. Ме-тоди вимірювання та контролю конічних поверхонь. Шляхи підвищення про-дуктивності праці при обробці конічних поверхонь. Дефекти при обробці ко-нічних поверхонь, їх причини та заходи попередження.
Правила безпеки під час обробки конічних поверхонь.
Вправи
1. Визначення розмірів елементів конусу розрахунком за заданими параметрами. Розрахунок величини зміщення корпусу задньої бабки для по-логого конуса, а також кута оберту верхнього супорту при обробці конусів.
2. Розбирання технологічних процесів обробки деталей з конічними поверхнями.

 

Тема 9. Способи обробки фасонних поверхонь

Типові деталі з фасонними поверхнями.
Види фасонних поверхонь. Налагодження верстата для обробки фа-сонних поверхонь фасонним різцем. Особливості конструкції фасонних різців. Схема установки. Поняття про корегування профільної кромки в залежності від її положення відносно осі деталі. Налагодження за заданими режимами різання. Способи та засоби контролю фасонних поверхонь при обробці. Основні види дефектів, їх причини та заходи попередження.
Вимоги безпеки під час обробки фасонних поверхонь.
Вправи.
Розгляд технологічних процесів обробки деталей з фасонними повер-хнями.

 

Тема 10. Оздоблювальне оброблення поверхонь.

Основні поняття про оздоблювальне оброблення.
Пластичне деформування як один із оздоблювальних методів оброб-лення деталей. Накатування рифлень; припуски, інструмент, режими різання. Використання змащувально-охолоджуючих рідин.
Методи контролю якості поверхонь. Основні види дефектів, їх при-чини та заходи попередження.
Організація робочого місця і безпечні умови праці під час накатуван-ня рифлень.

 

Тема 11. Відомості з технічної механіки

Відомості про деталі машин. Деталі та складальні одиниці (вузли) за-гального та спеціального призначення. Класифікація деталей загального при-значення.
Типи з’єднань деталей машин і їх призначення.
Деталі механізмів, їх призначення, різновиди та використання. Ста-ндартизація деталей машин.
Відомості про механізми і машини. Основні поняття про механізми, машини та обладнання, складальні одиниці (вузли).
Кінематичні схеми механізмів.
Механізми для перетворення обертального руху (механічні передачі), класифікація передач. Основні відомості про фрикційні, зубчасті, черв’ячні, пасові, ланцюгові передачі; їх призначення, типи, будова, умовні позначення на кінематичних схемах. Елементи зубчастого зчеплення. Багатоступінчасті передачі (редуктори), коробки швидкостей. Поняття про обертальний момент, потужність та коефіцієнт корисної дії.
Механізми для перетворення руху, їх призначення, будова, умовні позначення на кінематичних схемах.

 

Тема 12. Токарні верстати та їх налагодження.

Класифікація та нумерація токарних верстатів. Короткий історичний огляд розвитку токарних верстатів. Основні вузли та механізми сучасних то-карних верстатів.
Умовні позначення в кінематичних схемах деталей і механізмів верс-тата.
Токарно–гвинторізальні верстати. Основні марки токарно–гвинторізальних верстатів та їх характеристика. Основні вузли токарно – гви-нторізального верстата, їх будова та призначення. Будова та кінематичні схеми коробок швидкостей і коробок передач.
Електроустаткування токарного верстата. Запобіжні пристрої. Розта-шування електроустаткування. Електродвигуни головного руху.
Технологічне устаткування токарних верстатів. Класифікація при-строїв, їх основні конструктивні елементи.
Принцип базування заготовок (валів, втулок, зубчастих коліс, корпу-сних деталей) в пристроях.
Типові конструкції високопродуктивних пристроїв для закріплення заготовок.
Основи налагодження токарних верстатів. Поняття про налагодження кінематичних ланцюгів, пристроїв для виконання заданої технологічної операції та переналагодження верстата.
Послідовність робіт під час налагодження токарного верстата для за-безпечення встановлених вимог щодо обробки зовнішніх та внутрішніх цилі-ндричних поверхонь, торців, канавок, конічних і фасонних поверхонь. Спосо-би налагодження та підналагодження на розмір. Поняття про автоматичне регулювання на розмір.
Утримання устаткування в чистоті, своєчасне змащування вузлів і де-талей як важливі фактори запобігання корозії.
Профілактичні заходи щодо запобігання корозії на робочому місці токаря.
Вправи:
1.Читання кінематичних схем токарно – гвинторізального верстата.
2. Визначення величини подач по кінематичних схемах з використан-ням таблиць подач.

 

Лабораторно – практичні роботи:
1. Обчислення частоти обертання шпинделя токарного верстата за кінематичною схемою.
2. Обчислення величини повздовжніх подач за кінематичною схемою верстата і перевірка величини фактичної подачі.
Тема 13. Основи різання металів.
Короткий історичний огляд розвитку науки про різання металів.
Поняття про пластичну деформацію, деформацію ковзання (зсув).
Вільне та невільне різання. Деформація зрізуючого шару. Розміри і форми шару матеріалу, який знімається різцем (в залежності від головного кута в плані і форми різальної кромки різця). Залежність деформації від інших факторів. Явище наклепу обробленої поверхні.
Поняття „наріст” і причини його утворення. Вплив наросту на зміну геометрії різальної частини інструмента та його спрацювання. Корисна дія наросту. методи зменшення нарістоутворення.
Вібрації в процесі різання, шляхи боротьби з вібрацією.